Dzierżawa kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego na okres 3 lat.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego na okres 3 lat.
Nazwa i adres Organizatora:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa. www.grochowski.waw.pl, e-mail: szpital@grochowski.waw.pl, tel/fax: 022 87 11 247. 1. Opis przedmiotu przetargu. Dzierżawa kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego na okres 3 lat.
2. Osoba do kontaktów z oferentami. Krzysztof Zwoliński, nr tel.: 022 87 11 247. WARUNKI PRZETARGU.
3. Miejsce i czas przetargu oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, tj. w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, w sekretariacie dyrektora Szpitala.
Termin składania ofert upływa w dniu 09.11. 2011 r. o godz. 900. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.11.2011 r. o godz. 930 w siedzibie Organizatora, tj. w gabinecie Dyrektora.
4. Warunki uczestnictwa:
W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu, m. in: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy dzierżawy zawartej w drodze przetargu.
Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez oferenta nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: ,,spełnia albo nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość oferowanego czynszu (cena oferty) - 100%. 6. Sposób udostępnienia warunków przetargu. Ogłoszenie, regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Szpitala Grochowskiego w Warszawie (www.grochowski.waw.pl) albo w Sekretariacie Szpitala w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa, w godzinach pracy jednostki.

Załącznik nr 7 do Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego na okres 3 lat.

Warszawa, dnia 09.11.2011r
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Grenadierów 51/59, 04– 073 Warszawa


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY
dot.: przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego na okres 3 lat.
Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego na okres 3 lat, prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego, informuję, że w przetargu nie została złożona żadna oferta.

ZałącznikRozmiar
Reg. przetargu agregat II.doc264.5 KB