ZP/08/2015 - Dostawa produktów leczniczych

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
02/06/2015
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2016

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/08/2015
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
08.04.2015
Godzina:
12:00
Warunki otwarcia ofert (Data):
08.04.2015
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon VII, II p., Sala 203 - Sala Konferencyjna.

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Wyniki postępowania - częściowe.pdf1.29 MB
Wyniki postępowania 13.05.2015.pdf2.26 MB