ZP/09/2015 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
30.06.2016

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Kryteria (jeśli wybrano powyżej):
Kryteria określona poniżej (kryteria muszą być podane zwagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego)
Opis kryterii:
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Kryteriami oceny ofert, jakimi będzie się kierował Zamawiający, będą: cena brutto oferty (odpowiednio dla każdej części zamówienia), z uwzględnieniem ewentualnych poprawek oczywistych omyłek rachunkowych i czas dostawy (odpowiednio dla każdej części zamówienia). Łącznie uzyskana liczba punktów będzie decydowała o kolejności ofert. Kryterium cena (cena oferty brutto) – waga 97 % (97 pkt maksymalnie), czas dostawy – 3 % (3 punktów maksymalnie). Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru: 1) Kryterium cena: LP = (Cn /Cb) * W - gdzie: LP – liczba punktów, Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; Cb – cena badanej oferty; W – waga kryterium = 97. 2) Kryterium czas dostawy ( liczba dni roboczych) : czas dostawy 1 dzień roboczy<span>  </span>- 3 punktów, czas dostawy 2 dni robocze -<span>  </span>2 punkty, czas dostawy 3 dni robocze -<span>  </span>1 punkt, czas dostawy 4 dni robocze – 0 punktów, czas dostawy powyżej 4 dni roboczych -<span>  </span>oferta podlega odrzuceniu. Łączna punktacja: liczba punktów za kryterium cena + liczba punktów za kryterium cena = łączna punktacja ofert</font></font></span></p>

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/09/2015
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
23.04.2015
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Warunki otwarcia ofert (Data):
23.04.2015
Godzina:
12:30
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Warszawa, ul. Grenadierów 51/59, Pawilon VII, II p., pok. 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Wyniki postępowania ZP 09 2015.pdf6.36 MB
Powtórka wyników dla pakietu 8 - ZP 09 2015.pdf658.95 KB