ZP/4/2017 - zakup i dostawa leków

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, lpodrucki@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa leków
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
02/06/2017
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2018

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/4/2017
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
27/04/2017
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Warunki otwarcia ofert (Data):
27/04/2017
Godzina:
12:30
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Siedziba Zamawiającego - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - Pawilon VII, II p., Sala Konferencyjna (nr 203)

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert.pdf909.32 KB
Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa.doc38.5 KB
Korekta informacji z otwarcia ofert.pdf57.53 KB
Unieważnienie części zamówienia.pdf108.59 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty - pakiet 10.pdf128.53 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty - pakiety 2, 8, 17 i 19.pdf214.71 KB
Sprostowanie pism.pdf99.78 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 26.05.2017 r..pdf710.91 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty - pakiety nr 5, 21, 23, 28, 29 i 30.pdf351.04 KB