ZP/40/2017 - zakup i dostawa human albumin 20%

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
lpodrucki@grochowski.waw.pl, szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa human albumin 20%
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
31/10/2019

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/40/2017
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
20/11/2017
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Warunki otwarcia ofert (Data):
20/11/2017
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - Pawilon nr VII, II piętro, Sala Konferencyjna nr 203.

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert.pdf286.95 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia Z 40 2017.pdf273.51 KB