ZP/29/2017 Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. Informatyzacja procesów wymiany danych (...) E-Pacjent

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Eliza Miłecka, Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” Działania 2.1 „E-USŁUGI” Poddziałania 2.1.1 „E -USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B):
nie
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
30/09/2018

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy):
Tak. 100.000,00

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/29/2017
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
23/01/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
23/01/2018
Godzina:
12:15

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Unieważnienie ZP_29_2017.pdf48.25 KB