ZP/64/gazy medyczne/2017/K - Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii (...)

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Grupa Zakupowa - Lider: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
Al. Solidarności 67
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
03-401
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Dział Zamówień Publicznych
E-mail:
zamowienia@szpitalpraski.pl
Faks:
22 618 71 90
Telefon:
22 555 11 54
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Szpitale
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
http://www.szpitalpraski.pl/

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
19/02/2020

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/64/gazy medyczne/2017/K
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
12/01/2017
Godzina:
11:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
12/01/2017
Godzina:
11:30
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Szpital Praski p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o., Al. Solidarności 67, budynek E, aula - I piętro.

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie.pdf251.69 KB