ZP/1/2018 - przygotowywanie i dostawa całodziennych posiłków dla dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Grochowskim...

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital, Podmiot prawa publicznego
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przygotowywanie i dostawa całodziennych posiłków dla dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
01/03/2018
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
28/02/2019

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/1/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
09/02/2018
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
09/02/2018
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Pawilon VII, Sala Konferencyjna nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwracia ofert.pdf122.4 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf113.84 KB