ZP/5/2018 Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. Informatyzacja procesów wymiany danych (...) E-Pacjent

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
30/09/2018

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy):
Tak. 100.000,00

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria (jeśli wybrano powyżej):
Kryteria określone w specyfikacji w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/5/2018
Poprzednie publikacje tego samego zamówienia:
Tak
Zamówienie dotyczy projekt/programu finansowanego ze środków wspólnoty:
Tak
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
20/03/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
20/03/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:
Nie

VI) Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:
Nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE ZP_5_2018.pdf165.18 KB
SIWZ ZP_5_2018.pdf4.33 MB
OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ.docx1.48 MB
Zał nr 1 do OPZ Studium_Wykonalnosci_Grochowski.pdf2.93 MB
Załączniki nr 2-5, 7 do SIWZ.doc1.02 MB
Zał nr 1 do formularza ofertowego.xlsx130.76 KB
PFU Załącznik nr 8 do SIWZ.docx4.12 MB
PFU_zalacznik_nr 1-Schemat_prowadzenia_tras_kablowych.zip7.65 MB
Scenariusz zał 7.1 do SIWZ.xls65.5 KB
Odpowiedz na pytanie dot wizji lokalnej ZP 5 2018.pdf51.99 KB
II odpowiedz na pytanie dot wizji lokalnej ZP 5 2018.pdf46.48 KB
Informacja o wniesieniu odwołania.pdf53.58 KB
Odwołanie.pdf476.21 KB