Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ZP/3/2018

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
lpodrucki@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
01/03/2018
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
29/02/2020

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/3/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
21/02/2018
Godzina:
11:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Warunki otwarcia ofert (Data):
21/02/2018
Godzina:
11:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Pawilon nr VII, Sala Konferencyjna nr 203.

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert.pdf428.41 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf139.79 KB