ZP/7/2018 - zakup i dostawa leków na zabezpieczenie bieżących potrzeb Szpitala Grochowskiego

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
zp@grochowski.waw.pl lpodrucki@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa leków na zabezpieczenie bieżących potrzeb Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2018

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/7/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
26/02/2018
Godzina:
11:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Warunki otwarcia ofert (Data):
26/02/2018
Godzina:
11:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert.pdf373.74 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część zamówienia nr 1.pdf113.63 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty - część zamówienia nr 2 i 5.pdf152.28 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część zamówienia nr 3, 4 i 6.pdf193.96 KB