ZP/9/2018 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
12

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/9/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
20/03/2018
Godzina:
10:30
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
20/03/2018
Godzina:
11:00
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie BZP.pdf191.2 KB
SIWZ 09_2018.pdf1.39 MB
Załącznik nr 1,3,4,5 do SIWZ 09_2018.doc82.5 KB
Formularz asortymentowo - cenowy 09_2018.xls96.5 KB
p 1 odpowiedzi na pytania 9_2018.pdf38.99 KB
Formularz asortymentowo - cenowy 09_2018 Modyfikacja.xls95 KB
p 2 zmiana terminu 9_2018.pdf49.33 KB
Ogłoszenie_nr_500052215_-_zmiana_terminu.pdf33.64 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - po modyfikcji ZP092018 09.03..doc44 KB
Odpowiedzi ZP 9 2018 16 03.pdf283.77 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - po modyfikcji2 ZP092018 12.03.doc42.5 KB
Zał nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy - modyfikacja 16.03.xls95 KB
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_-_po_modyfikacji.pdf89.96 KB
Pismo 4 - Informacja z otwarcia ofert 9 2018.pdf654.74 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc39 KB