ZP/9/2018 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
12

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/9/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
20/03/2018
Godzina:
10:30
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
20/03/2018
Godzina:
11:00
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Unieważnienie części postępowania ZP 9 2018.pdf36.42 KB
Powiadomienie na strone o cześciowym wyniku ZP 9 2018.pdf120.9 KB
Wynik ZP 9 2018 na strone.pdf337.17 KB