ZP/2/2018 - Zakup i dostawa leków

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
lpodrucki@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Podmiot prawa publicznego
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa zamówienia
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
02/06/2018
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2020

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/2/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
07/05/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
07/05/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.05.2018 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego: Pawilon nr VII sala nr 203 (ul. Grenadierów 51/59, Warszawa)

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-OJS058-127632-pl.pdf569.54 KB
SIWZ.pdf4.42 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf1.31 MB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.pdf2.31 MB
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.pdf4.99 MB
Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf2.45 MB
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna.doc200.5 KB
Pytania, odpowiedzi i modyfikacje SIWZ - 13.04.2018 r..pdf1.27 MB
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 13.04.2018 r..pdf169.2 KB
SIWZ po modyfikacji 13.04.2018 r..pdf1.86 MB
Formularz ofertowy po modyfikacji 14.04.2018 r..pdf605.64 KB
Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji 13.04.2018 r..pdf1.17 MB
Projekt umowy po modyfikacji 13.04.2018 r..pdf1.08 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane 20.04.2018 r..pdf98.34 KB
SIWZ - zmodyfikowany 20.04.2018 r..pdf1.89 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany 20.04.2018 r..pdf647.23 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - zmodyfikowany 20.04.2018 r..pdf1.24 MB
Załącznik nr 4 do SIWZ - zmodyfikowany 20.04.2018 r..pdf1.11 MB
Pytania, odpowiedzi i modyfikacje - 20.04.2018 r..pdf288.49 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - wersja edytowalna - po modyfikacji 36 pakietów.doc151.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna - po modyfikacji 36 pakietów.xls119 KB