ZP/2/2018 - Zakup i dostawa leków

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
lpodrucki@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Podmiot prawa publicznego
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa zamówienia
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
02/06/2018
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2020

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/2/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
07/05/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
07/05/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.05.2018 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego: Pawilon nr VII sala nr 203 (ul. Grenadierów 51/59, Warszawa)

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert - ZP 2 2018 - 08.05.2018 r..pdf1.17 MB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.pdf72.99 KB
Unieważnienie pakietów nr 4 i 7.pdf87.93 KB
Informacja.pdf144.47 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 20, 22, 26 i 31.pdf217.48 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 2, 6, 8, 13, 14 i 17.pdf295.1 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 3, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35 i 56.pdf537.13 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 1 i 25.pdf152.97 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 12, 15, 18, 24, 30 i 34.pdf262.56 KB
Anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty - część 16 zamówienia.pdf72.5 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 16.pdf139.6 KB