ZP/6/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
30/06/2020

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/6/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
08/05/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
08/05/2018
Godzina:
12:15

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu ZP 6 2018 DzU UE.pdf843.73 KB
SIWZ ZP 6 2018.pdf2.01 MB
Załacznik nr 1 do SIWZ.doc47 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc201.5 KB
Modyfikacja SIWZ 11 04.pdf42.34 KB
Załacznik nr 2 do SIWZ - po modyfikacji 11 04 2018.xls603.5 KB
Odpowiedzi na pytania ZP 6 2018.pdf1.71 MB
Załacznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji 27 04.doc47.5 KB
Załacznik nr 2 do SIWZ - po modyfikacji 27 04 2018.xls603.5 KB
Informacja z otwarcia ofert ZP 6 2018.pdf380.45 KB
Częściowe unieważnienie ZP 6 2018.pdf35.06 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc39 KB