ZP/8/2018 Zakup i dostawa kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów do Pracowni Elektrofizjologii

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Dostawy:
Kupno
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
24
Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
od daty udzielenia zamówienia

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/8/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
09/05/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
09/05/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert - ZP 8 2018.pdf190.04 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Informacja.pdf146.81 KB
Unieważnienie części zamówienia nr 2 i 5.pdf93.37 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 1 i 4.pdf127 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia nr 3.pdf97.17 KB