ZP/16/2018 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B):
tak
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
24
Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
01/09/2018
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
31/08/2020

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/16/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
02/07/2018
Godzina:
12:00
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
02/07/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
SIWZ ZP 16 2018.pdf7.13 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc42.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls2.64 MB
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna.doc211.5 KB
Załacznik nr 2a do SIWZ.doc492 KB
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ ZP 16 2018.pdf298.02 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji 29 05.xls2.64 MB
Załacznik 2a 2018 po modyfikacji 29 05.doc552.5 KB
Załacznik 4a modyfikacja 29 05.doc127.5 KB
Załączni nr 2 i 3 do 4a 29 05 2018.doc131 KB
Modyfikacja SIWZ ZP 16 2018 RODO.pdf31.31 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx15.13 KB
II Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ ZP 16 2018.pdf87.07 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji 07 06.xls2.64 MB
Załacznik 2a zadanie 18 po modyfikacji 07 06.doc39 KB
Odpowiedzi na pytania 08 06 ZP 16 2018.pdf48.87 KB
II odpowiedzi i modyfikacja SIWZ 12 06.pdf70.68 KB
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 22 06.pdf73.59 KB
Informacja z otwarcia ofert ZP 16 2018.pdf251.45 KB
Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc36.5 KB
Powiadomienie o częściowym wyniku ZP_16_2018 na strone.pdf180.5 KB
Poprawa omyłki w wyniku zad 26.pdf50.67 KB
Powiadomienie o wyniku ZP 16 2018 do Wykonawców.pdf273.31 KB
Powiadomienie o anulowaniu wyboru dot. zadania 17.pdf32.84 KB
Info o anulowaniu wyboru zad 10.pdf52.03 KB