16-W-D-01-2018 zakup i dostawa środków do dezynfekcji

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o
Adres pocztowy:
ul. Żelazna 90
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
01-004
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Barbara Szczepaniak
E-mail:
b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl.
Faks:
22 255 99 13
Telefon:
22 255 98 78
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Podmiot prawa publicznego
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.szpitalzelazna.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
zakup i dostawa środków do dezynfekcji
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
31/12/2019

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
16-W-D-01-2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
28/05/2018
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
28/05/2018
Godzina:
10:30
Miejsce (jeżeli dotyczy):
CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” SP. Z O.O., 01-004 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 - Sala konferencyjna, budynek A, III piętro

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
16_W_D_01_2018_ogłoszenie o zamówieniu.pdf579.89 KB