ZP/19/2018 Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. Informatyzacja procesów wymiany danych (...) E-Pacjent

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/19/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
06/06/2018
Godzina:
12:00
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
06/06/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
ZP 19 2018 Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DzU UE.pdf151.32 KB
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE ZP 19 2018.pdf154.83 KB
SIWZ ZP 19 2018.pdf4.5 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ 18 04.docx1.27 MB
Załączniki 2 - 5 do SIWZ.doc999 KB
Zał nr 1 do OPZ Studium_Wykonalnosci_Grochowski.pdf2.93 MB
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.xlsx125.24 KB
Scenariusz zał 7.1 do SIWZ.xls55.5 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ PFU 18 04.docx4.11 MB
PFU_zalacznik_nr 1-Schemat_prowadzenia_tras_kablowych.zip7.65 MB
Modyfikacja SIWZ 26 04 2018.pdf39.04 KB
OPZ po modyfikacji 26_04_2018 załącznik nr 1 do SIWZ.docx1.27 MB
Odpowiedzi na pytania ZP 19 2018 18 05.pdf4.73 MB
OPZ po modyfikacji 18_05_2018 załącznik nr 1 do SIWZ.docx1.04 MB
Załącznik nr 6 projekt umowy.pdf1.02 MB
Scenariusz zał 7.1 do SIWZ.XLS51 KB