ZP/21/2018 - zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, lpodrucki@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
31/10/2018

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy):
Opisane w SIWZ

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/21/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
23/08/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
23/08/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, Warszawa - Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert - ZP 21 2018 - 23.08.2018 r..pdf605.87 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38 KB
Unieważnienie części zamówienia.pdf87.84 KB
Sprostowanie poprawione.pdf103.01 KB
Unieważnienie części zamówienia nr 20.pdf78.92 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf519.02 KB