ZP/21/2018 - zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, lpodrucki@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
31/10/2018

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy):
Opisane w SIWZ

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/21/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
23/08/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
23/08/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, Warszawa - Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-OJS134-305037-pl.pdf612.42 KB
SIWZ.pdf2.59 MB
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.xls55.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc201 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf1.08 MB
Wyjaśnienia SIWZ i modyfikacje - 01.08.2018 r..pdf1.16 MB
Zmieniony - Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc145.5 KB
Wyjaśnienia SIWZ i modyfikacje - 07.08.2018 r..pdf1.22 MB
Zmieniony 07.08.2018- Załącznik nr 4 do SIWZ - właściwości techniczno użytkowe.doc4.44 MB