ZP/32/2018 - Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
31.07.2019

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/32/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
26.07.2018
Godzina:
13:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
26.07.2018
Godzina:
13:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
SIWZ.pdf1.21 MB
Ogłoszenie.pdf732.48 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc47 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc34.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls59 KB
Modyfikacja OPZ.pdf37.38 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf49.69 KB
Wyjaśnienie tresci SIWZ.pdf157.82 KB
Modyfikacja OPZ3.pdf34.6 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.xls59 KB
Modyfikacja SIWZ termin.pdf48.17 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin.pdf22.18 KB
Informacja z otwarcia ofert-3.pdf226.37 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VI zamówienia.pdf43.35 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IX zamówienia.pdf42.81 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IV zamówienia.pdf57.23 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część V zamówienia.pdf54.06 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I zamówienia.pdf54.6 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II zamówienia.pdf42.81 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III zamówienia.pdf66.67 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VII zamówienia.pdf43.48 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VIII zamówienia.pdf41.14 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część X zamówienia.pdf59.04 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część XI zamówienia.pdf42.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część XII zamówienia.pdf41.86 KB