ZP/36/2018 - Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
30.06.2020

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/36/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
21.08.2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
21.08.2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie.pdf417.34 KB
SIWZ.pdf1.21 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc46 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls172 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc34.5 KB
Modyfikacja SIWZ zmiana terminu otwarcia.pdf55.86 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf19.28 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf116.53 KB
Modyfikacja zapisów OPZ.pdf35.01 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.xls171.5 KB