ZP/43/2018 Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego Pawilonu V – meble medyczne

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Dostawy:
Kupno
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie
Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B):
tak
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w dniach (od udzielenia zamówienia):
30

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/43/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
13/09/2018
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
13/09/2018
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf380.56 KB
SIWZ ZP 43 2018.pdf2.21 MB
Załacznik nr 1 do SIWZ.doc46 KB
Załacznik nr 3.2 do SIWZ.xls73 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - wymagania.docx20.77 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ.doc35.5 KB
Zmiana zapisów SIWZ ZP 43 2018.pdf67.62 KB
Załacznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji 06 09.doc42 KB
Załaczniki 2.1 i 2.2 do SIWZ po modyfikacji 10 09.xls272.5 KB
Załącznik 3.1 do SIWZ po modyfikacji 10 09.xls105 KB
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ ZP 43 2018 I.pdf124.51 KB
Info z otwarcia ofert ZP 43 2018.pdf64.41 KB
Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc36.5 KB