ZP/42/2018 - zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do zmodrnizowanego Pawilonu nr V - wyposażenie pomieszczeń magazynu

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego Pawilonu nr V - wyposażenie pomieszczeń magazynu dokumentacji medycznej i szatni
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w dniach (od udzielenia zamówienia):
30

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/42/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
20/09/2018
Godzina:
13:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
20/09/2018
Godzina:
13:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie.pdf452.85 KB
SIWZ.pdf1.12 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc45.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls33.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ.xls69 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ.doc365.5 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ.doc35.5 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf157.19 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc39 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania część IV zamówienia..pdf46.25 KB
Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I zamówienia.pdf87.66 KB
Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II zamówienia.pdf78.67 KB
Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III zamówienia.pdf72.99 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II sprostowanie.pdf58.32 KB