ZP/40/2018 - Pierwsze wyposażenie Pawilonu V – sprzęt IT

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pierwsze wyposażenie Pawilonu V – sprzęt IT
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w dniach (od udzielenia zamówienia):
21

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/40/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
25/09/2018
Godzina:
11:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
25/09/2018
Godzina:
11:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert ZP 40 2018.pdf140.51 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf71.29 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf115.76 KB