ZP/48/2018 - Zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
12/11/2018

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/48/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
09/10/2018
Godzina:
09:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
09/10/2018
Godzina:
09:30
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, Warszawa - Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Informacja z otwarcia ofert.pdf267.71 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38 KB
Unieważnienie - część zamówienia nr 7 i 8.pdf74.86 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty - część zamówienia nr 1 i 3.pdf130.14 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty - część zamówienia nr 2 4 5 6 9 10 i 11.pdf227.54 KB