ZP/49/2018 Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego Pawilonu V – sprzęt AGD, wózki serwisowe, kosze, rolety na

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego Pawilonu V – sprzęt AGD, wózki serwisowe, kosze, rolety na okna oraz inne elementy wyposażenia, etc.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Dostawy:
Kupno
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
12/11/2018

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/49/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
10/10/2018
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
10/10/2018
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu BZP ZP_49_2018.pdf478.89 KB
SIWZ ZP_49_2018.pdf1.81 MB
Załacznik nr 1 do SIWZ.doc53.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls52 KB
Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.doc62.5 KB
Odpowiedzi na pytania ZP 49 2018.pdf45.93 KB
Info z otwarcia ofert ZP 49 2018.pdf236.77 KB
Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc37 KB