ZP/51/2018-Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwaiania odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
36
Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
01/12/2018
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
30/11/2021

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/51/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
16/11/2018
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
16/11/2018
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
SIWZ.pdf1.09 MB
Ogłoszenie.pdf377.3 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc44 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls25 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc50.5 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ.doc35.5 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ.doc32.5 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ.doc26.5 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ.doc37 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf64.45 KB
SIWZ po modyfikacji.pdf859.51 KB
Informacja z otwarcia ofert 2.pdf57.18 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc39 KB