ZP/57/2018-Zakup i dostawa obłożenia Chirurgia Blok, Pracownia Hemodynamiki, Elektrofizjologii

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa obłożenia Chirurgia Blok, Pracownia Hemodynamiki, Elektrofizjologii
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
12

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/57/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
03/12/2018
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
03/12/2018
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
SIWZ.pdf1.25 MB
Ogłoszenie.pdf523.28 KB
ZP 57 Załącznik nr 1 do SIWZ.doc49 KB
ZP 57 Załącznik nr 2 do SIWZ.xls44 KB
ZP 57Załącznik nr 3 do SIWZ.doc34.5 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf75.34 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.xls44 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf29 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf70.79 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf69.5 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I zamówienia.pdf50.05 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II zamówienia.pdf51.17 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III zamówienia.pdf51.03 KB