ZP/3/2019 - Zakup i dostawa płynów

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa płynów
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2020

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/3/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
15/01/2019
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
15/01/2019
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie.pdf9.33 MB
SIWZ.pdf25.17 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc49.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls25.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc32 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ.doc33 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf1.08 MB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I zamówienia.pdf748.38 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II zamówienia.pdf741.52 KB
Anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf524.54 KB
8Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I zamówienia.pdf738.01 KB
10Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II zamówienia.pdf741.99 KB