ZP/1/2019 Dzierżawa systemu elektro-anatomicznego wraz z dostawą materiałów zużywalnych

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dzierżawa systemu elektro-anatomicznego wraz z dostawą materiałów zużywalnych
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Dostawy:
Kupno
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu (wykorzystaniu) platformy e-Zamawiający. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, oferty, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (tylko i wyłącznie) przy wykorzystaniu platformy e-Zamawiający.
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
24
Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
01/03/2019
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
28/02/2021

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy):
Tak. Wadium w kwocie 75000,00 PLN

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/1/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
15/02/2019
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
15/02/2019
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu Dz U UE.pdf133.83 KB
SIWZ ZP_1_2019.pdf43.47 MB
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc202 KB
Załączniki nr 1, 2a, 4 do SIWZ.doc81 KB
Załacznik nr 2.xls75 KB
Odpowiedzi na pytania.pdf809.24 KB
Informacja z otwarcia ofert ZP 1 2019.pdf684.41 KB