ZP/2/2019 Przygotowywanie i dostawa całodziennych posiłków dla dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Grochowskim im.

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie
Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B):
nie
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
12
Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
01/03/2019
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
29/02/2020

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/2/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
29/01/2019
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
29/01/2019
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Powiadomienie o wyniku ZP_2_2019 na strone.pdf775.91 KB
Powiadomienie o anulowaniu wyniku ZP 2 2019.pdf682.36 KB