ZP/5/2019 - Zakup i dostawa leków

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa leków
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2020

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/5/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
12/02/2019
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
12/02/2019
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie.pdf10.44 MB
SIWZ.pdf25.28 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc48 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.xls34.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc32 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ.doc32.5 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf1.7 MB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.xls34.5 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf391.52 KB
Modyfikacja treści SIWZ.pdf1.1 MB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji 2.xls34 KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf1.97 MB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc39 KB