ZP/6/2019-Najem fabrycznie now. odz medy fasonowej, operacyjnej wielokrotnego użytku i chirurgicznej bawełnianej wraz z praniem.

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Krzysztof Łągwa
E-mail:
klagwa@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Najem fabrycznie nowej odzieży medycznej fasonowej, operacyjnej wielokrotnego użytku i chirurgicznej bawełnianej wraz z jej praniem.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
31/03/2023

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/6/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
12/03/2019
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
12/03/2019
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Pawilon 7 sala 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie.pdf7.58 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc43.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ.doc90 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc143 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ.doc31 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ.doc28.5 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ.doc30 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ.doc31 KB
SIWZ.pdf20.16 MB
Modyfikacja SIWZ zmiana terminu otwarcia.pdf813.48 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf390.34 KB
SIWZ po modyfikacji.pdf17.12 MB
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji.doc90 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji.doc147 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf4.04 MB
Informacja z otwarcia ofert.pdf865.83 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf748.72 KB