ZP/8/2018 Zakup i dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizator oraz dzierżawę analizatora d

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorzakup i dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizator oraz dzierżawę analizatora do wykonywania badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej wraz z materiałami zużywalnymi, kalibracyjnymi i odczynnikami do analizatora RAPIDLAB 348
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Dostawy:
Połączenie powyższych form
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
48

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria (jeśli wybrano powyżej):
Kryteria określone w specyfikacji w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/8/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
27/03/2019
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
27/03/2019
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Wynik zadanie nr 2 na strone.pdf744.23 KB
Powiadomienie o wyniku Zadanie nr 1 na strone.pdf754.81 KB